UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 3 Ngày 28/02/2017

  • Thứ 4 Ngày 01/03/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30

Thường trực HĐND tỉnh , Phiên họp thứ 7

Phòng họp Tầng 4
14:00

UBND tỉnh họp nghe báo cáo kết quả rà soát đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Đa Quốc gia

Phòng họp Tầng 5

Thứ 2

Ngày 27/2/2017