UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 3 Ngày 28/03/2017

  • Thứ 4 Ngày 29/03/2017

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30

Họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh

Phòng họp Tầng 4

Thứ 2

Ngày 27/3/2017