UBND TỈNH HÀ TĨNH

  • Thứ 3 Ngày 22/01/2019

  • Thứ 4 Ngày 23/01/2019

Lịch trong tuần

Thời gianNội dungChủ trìĐịa điểm
07:30

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2018 và tiển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội trường lớn Tầng 1
13:30

Học tập, quán triệt các nghi quyết Hội nghị lần thứ 8 của BCH Trung ương

Hội trường lớn Tầng 1
14:00

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh

Phòng họp Tầng 5
14:00

UBND tỉnh làm việc với Công ty Liên doanh Conch Kawasaki

Phòng họp Tầng 4 HĐND tỉnh
14:30

Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Phòng họp Tầng 4

Thứ 2

Ngày 21/1/2019